หน้าแรก ออกแบบเว็บไซต์ งานบริการ ขั้นตอนดำเนินงาน เกี่ยวกับเรา บล็อค
Find Us On Social Network:    Get Your FREE Web Site Design Sample Now!
พบกับเราได้บนสังคมออนไลน์ เชิญทดลองใช้งานเว็บไซต์ฟรีขั้นตอนการดำเนินงานของเรา?
 
DesignSqlPic
 
วิเคราะห์ระบบ(System Analysis)

ในขั้นตอนแรกในการเขียนเว็บไซต์ ต้องมีการวิเคราะห์ระบบถึงความต้องการ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบที่จะพัฒนา ค้นหาปัญหาจากระบบงาน และวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง พัฒนาปรับปรุง ระบบงานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากงานเดิมให้ดีขึ้นได้อย่างไร นอกจากนั้นการวิเคราะห์ยังต้องทำการศึกษาความต้องการของระบบงานใหม่ที่จะได้รับจากการพัฒนาในอนาคต ต้องการให้ระบบงานใหม่ในภาพรวมทำงานอะไรได้บ้าง ประเด็นสำคัญของการวิเคราะห์ระบบ คือ หาปัญหา เสนอแนวทางปรับปรุง หรือแนวทางการแก้ปัญหาบอกทิศทางการพัฒนาระบบงานใหม่ว่าควรพัฒนาแล้วระบบงานใหม่อะไรบ้าง

ออกแบบฐานข้อมูล(Database design)

หลังจากที่เราได้กำหนดเป้าหมายของงานได้ชัดเจน และรู้ว่าจะต้องทำรายงานอะไร และใช้อะไรเป็นข้อมูลแล้ว ก็มาถึงจุดที่เราจะต้องกำหนดว่าจะต้องสร้างแฟ้มข้อมูลอะไรบ้างในโปรเจคนี้ ใช้โปรแกรม MicroSoft SQL Server ในการสร้างตารางเก็บข้อมูล รวมทั้งการกำหนดคีย์การการเชื่อมต่อระหว่างตารางเก็บข้อมูลต่างๆ

โดยทั่วไปแล้วเรามักจะใช้แฟ้มฐานข้อมูลเก็บข้อมูลต่อไปนี้

1. ข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประมวลผล
2. ข้อมูลสำหรับใช้ในการคำนวณ
3. ข้อมูลที่เป็นค่าสะสม
 
ออกแบบหน้าเพจ(Web page designs)

ออกแบบหน้าเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม PhotoShop ตาม Concept ที่กำหนดมา โดยเริ่มจากหน้าหลัก หน้ารอง และส่วนต่างๆของเว็บไซต์ทั้งหมด(ออกแบบเสมือนจริง) กำหนดเสดสี แก้ไข ตกแต่ง ตามความพอใจของลูกค้าก่อนที่จะทำการตัดแปะรูปภาพที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมในขั้นตอนต่อไป
 
เขียนโปรแกรม(Programming)

หลังจากที่ได้รูปภาพที่ได้จากการออกแบบหน้าเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การกำหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานโดยมีโครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ การทำงานแบบตามลำดับ(Sequence) การเลือกกระทำตามเงื่อนไข(Decision) และ การทำซ้ำ(Loop) โดยแยกได้ 3 หลักการ ดังนี้

1. การทำงานแบบตามลำดับ(Sequence) คือ การเขียนให้ทำงานจากบนลงล่าง เขียนคำสั่งเป็นบรรทัด
2. การเลือกกระทำตามเงื่อนไข(Decision) คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าไปเลือกกระทำ
3. การทำซ้ำ(Repeation or Loop) คือ การทำกระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม
 
จดโดเมนและเช่าเซพเวอร์(Hosting & Domain)

การเช่าโอสและชื่อเว็บ ผู้เช่าจะต้องชำระค่าบริการเป็นรายปีให้กับผู้เช่าพื้นที่นั้นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับผู้รับเขียนโปรแกรม
Warning   ลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษในการแสดงป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ 1variety.com ฟรีหนึ่งปี
หน้าแรก  |   ออกแบบเว็บไซต์  |   งานบริการ  |   ขั้นตอนดำเนินงาน  |   เกี่ยวกับเรา  |   บล็อค
1VarietyLOGO สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 วันวาไรตี้ ดอทคอม

ติดต่อสอบถาม เสนอแนะนำ หรือติดต่อโฆษณา

support@1variety.com
  
Find Us On Social Network